Om innovations-partnerskaber

Partnerskaberne er et strategisk samarbejde mellem relevante aktører, f.eks. virksomheder, myndigheder, organisationer og vidensinstitutioner, om at udvikle samspillet mellem regulering og udvikling af miljøeffektiv teknologi, fremme eksport af dansk miljøteknologi, eller styrke den danske miljøteknologiklynge.

Det globale marked vil i fremtiden efterspørge endnu flere miljøeffektive teknologiske løsninger. Og danske virksomheder, videninstitutioner og myndigheder rummer til sammen mange af de kompetencer, der skal til for at kunne udvikle teknologierne.

Erfaringer viser at innovation får de bedste vækstbetingelser, når disse kompetencer indgår i et tæt samspil virksomhederne imellem, og mellem virksomheder, forskere og offentlige institutioner. Det er derfor en god idé at bringe de forskellige kompetencer sammen i forpligtende, strategiske partnerskaber.

Herunder kan du læse mere om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med partnerskaber. Du får blandt andet indblik i fordelene ved et partnerskab, hvordan det etableres samt myndighedernes rolle.

Hvordan etableres et partnerskab? 

Der er ingen fast formel for, hvordan et innovationspartnerskab etableres. Det varierer fra område til område og afhænger i høj grad af det hidtidige samarbejde indenfor området.

Blandt de eksisterende partnerskaber er der både eksempler på, at få centrale aktører er gået sammen om etableringen af et partnerskab, og at alle aktører indenfor et område åbent er blevet inviteret til at deltage.

Fremadrettet vil MUDP's bestyrelse prioritere partnerskaber indenfor områder, der står over for særlige udfordringer i de kommende år. Det kan f.eks. være områder, hvor der skal ske noget som følge af ændringer af den eksisterende regulering eller som følge af andre prioriteringer på miljøområdet.

Kan der oprettes nye partnerskaber?

MUDP's bestyrelse vurderer løbende om der er basis for at etablere partnerskaber på andre områder. Forudsætningerne er, at der skal være såvel et miljømæssigt som et markedsmæssigt potentiale, Danmark skal besidde viden i verdensklasse indenfor området og Miljøministeriet skal have en rolle at spille i indsatsen. Ligeledes er det helt centralt, at der er ressourcer og aktører nok til i fællesskab at løse opgaven.

Kan man komme med i de etablerede partnerskaber? 

Er man interesseret i at komme med i et af de allerede etablerede partnerskaber, skal man kontakte det pågældende partnerskabs sekretariat (se link til de eksisterende partnerskaber nedenfor). Nogle partnerskaber - eller tematiske spor indenfor partnerskabet - vil stadig være åbne for nye medlemmer, mens andre er så langt i udviklingen af et fælles forretningskoncept, at de ikke optager nye medlemmer.

Hvad er myndighedernes rolle i partnerskaberne? 

Myndighederne støtter etableringen af partnerskaber, bl.a. ved at identificere områder, hvor partnerskabsmodellen vurderes at have et særligt potentiale, at bringe relevante aktører på banen og ved at yde økonomisk støtte til partnerskabernes sekretariater. Desuden bidrager myndighederne som deltagere i partnerskaberne med viden om det fremtidige behov for miljøteknologiske løsninger, dvs :

  • Viden om miljøproblemerne
  • Viden om eksisterende og kommende målsætninger og regler
  • Viden om omkostninger ved valg af forskellige løsningsmetoder (økonomiske analyser)
  • Analyser af efterspørgslen efter specifikke miljøteknologier

Myndighederne kan også bidrage med midler til test og demonstration af teknologiske løsninger, som er udviklet indenfor partnerskabet, og til forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor området, som er identificeret af partnerskaberne. Endelig kan myndighedernes kontakt til nationale og internationale beslutningstagere på området medvirke til at sikre lettere markedsadgang.