Verifikation af miljøeffektive teknologier

Formålet med teknologi verifikation (Environmental Technology Verification - ETV) er at fastslå, at teknologien opfylder sit formål, samt hvor effektiv den er. Verifikation af miljøteknologier er en uafhængig afprøvning, verifikation og dokumentation af funktion og effektivitet af et produkt eller teknologi.

Hvad er “Environmental Technology Verification”?

Verifikationen er en uvildig 3. parts vurdering af produktets funktion og/eller performance og miljøeffekt. I Danmark er det ETA-Danmark A/S – www.etadanmark.dk -  der udsteder ETV-verifikationserklæringer. Selve testen af produkterne sker i samarbejde med DANETV - Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier. Verifikationen sker i henhold til den globale ISO-standard for Miljøteknologi ISO 14034:2016

En verifikation er et alternativ til typegodkendelser og produktcertificering. Verifikation er specielt velegnet til nyudviklede produkter, hvor sådanne standarder for typegodkendelser og produktcertificering ikke findes endnu.

Verifikationserklæringen kan bruges som dokumentation i forhold til potentielle kunder, myndigheder osv. Køberne af teknologierne kan få sikkerhed for nye og innovative produkters praktiske anvendelighed, og at den anpriste miljøeffekt er veldokumenteret og troværdig. Med andre ord er formålet med denne ordning at afhjælpe den teknologiske usikkerhed som en køber med rette kan opleve ved køb af et nyere miljøteknologisk produkt.

Sælgeren får - med sin verifikationserklæring - dokumentation for sine påstande om, hvad produktet kan (de såkaldte Performance Claims) fx. at teknologien har en bestemt funktion eller, at den har en given miljøeffekt. Det vil typisk dreje sig om et lavere koncentrations niveau, en renere teknologi eller en højere ydeevne. Den uvildige 3. part skal se kritisk på disse påstande, og skal gennem prøvning og verifikationen både dokumentere de miljøparametre, som sælgeren ønsker at få testet samt medtage relevante miljøparametre i overensstemmelse med ISO-standarden.

Med en internationalt accepteret ISO-verifikationserklæring, der fortæller: ”Produktet virker, som vi påstår, og du får den miljøeffekt, som vi anpriser”, kan danske leverandører af klima- og miljøteknologi produkter dokumentere produkternes funktion og effektivitet.

ETV-verifikation er anerkendt både inden for EU og i andre lande, herunder USA, Canada, Japan, Australien og Kina. Den gensidige anerkendelse af ETV efter ISO-standarden betyder, at et dansk firma kan markedsføre sine produkter og bruge verificerede testresultater fra en dansk ETV til international markedsføring af produktet. En ETV kan således være en afgørende hjælp til at opnå internationalt salg af et dansk miljøprodukt. ETV-verifikation har fra 2012 frem til november 2022 fungeret under EU som et pilotprojekt. ETV-verifikation efter EU pilotprojektet er fortsat gældende.

Se en liste over danske teknologier, der har opnået et ETV-verifikationserklæring

Alle teknologier, der er verificeret frem til 2022, fremgår desuden af EU's officielle hjemmeside for ETV

Verifikation og dokumentation af miljøteknologi i Danmark

ETA-Danmark A/S sammen med DANETV tilbyder uafhængig verifikation og test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af miljø- og klimapåvirkning fx inden for følgende teknologiområder:

 • Affald, materialer og ressourcer
 • Miljøteknologi til vandbehandling og -monitering
 • Energieffektivisering og -produktion
 • Miljøteknologi til luftrensning og –monitering
 • Miljøteknologi til landbrug
 • Renere produktion og processer
 • Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og -monitering

DANETV er et samarbejde mellem 3 teknologiske servicevirksomheder, der opererer som testenheder: DHI, Teknologisk Institut (inkl. AgroTech) og FORCE Technology (inkl. DELTA).

Videnskab, Teknologi og Udvikling.

EU havde i 2012-2022 et pilot program til verifikation af nye miljøteknologier: Environmental Technology Verification Pilot Programme (EU ETV). Pilot programmet skabte grundlag for samarbejde mellem medlemslandene om ETV. ETV-verifikation under EU pilotprojektet er fortsat gældende. Fra 2023 tilbyder ETA-Danmark verifikation af miljøteknologi efter ISO14034:2016.

Definitioner

Typegodkendelse er en myndighedsgodkendelse af et produkt. Lovgivning og standarder er basis for
godkendelsen, som følges op med  løbende kontrol.
Certificering er en godkendelse af et produkt i henhold til en (international/national) standard.
Verifikation er en dokumentation af et produkts funktion og effektivitet baseret på producentens valg af testparametre og under hensyn til produktets funktion.

ETV processen

ETV udføres på stort set samme måde overalt i verden. De vigtigste trin i er:

 • Kontakt
 • Ansøgning, med angivelse af effektivitet
 • Kontrakt
 • Planlægning af verifikation og eventuelle test
 • Gennemførelse af test, om nødvendigt
 • Verifikation og rapportering
 • Offentliggørelse af verifikationsdokument

Verifikationen kan vare fra et halvt til et helt år alt afhængig af antal og kompleksitet af påstande. Selve testen er den mest tidskrævende del af verifikationen.  Der mulighed for at udføre verifikationen på baggrund af eksisterende data, såfremt kontrollen af data- og testkvaliteten viser et tilfredsstillende resultat.