Udbetaling af tilskud

Her kan du læse mere om udbetaling af tilskud

Som udgangspunkt udbetales tilskud fra MUDP først, når projektet er helt afsluttet og afrapporteret. Men en del projekter, har fået godkendt, at tilskuddet kan udbetales i rater bagud. Se mere herom i boks til højre med skemaer.

Både når et projekt er helt afsluttet, og der anmodes om udbetaling af det samlede tilskud, og når der anmodes om en rateudbetaling skal følgende indsendes før udbetaling sker: 

 • Faglig dokumentation for de udførte projektaktiviteter. Ved rateudbetalinger indsendes og status skema og ved slutudbetaling indsendes og slutrapport.
 • Projektregnskab baseret på faktiske tidspriser 
 • Elektronisk faktura

Hvem kan få tilskud udbetalt
MUDP udbetaler tilskud til de projektdeltagere, som fremgaar af MUDP's brev om tilsagn. MUDP udbetaler ikke tilskud direkte til evt. underleverandører i projektet. Underleverandører vil modtage betaling for deres arbejde fra de af projektets deltagere, der har udgifter til underleverandører med i deres budget, jf. tilsagnsbrevet og tilhørende godkendte budget.

Faglig dokumentation
Faglig dokumentation er en rapport, der redegør for de udførte projektaktiviteter, udfordringer undervejs i projektet og hvordan de er greb an, samt de opnåede resultater, herunder måleresultater. Ved afslutning af projektet  skal den faglige slutrapport redegøre for det samlede projekt og være klar til offentliggørelse (se boks om rapporter og formidling). Ved rateudbetalinger kan den faglige dokumentation enten ske som del af statusskemaet, hvor der er plads til faglige rapportering eller der kan indsendes og foreløbigt udkast til rapport, som redegør for de faglige resultater af projekter frem til tidspunktet for rateudbetaling.Faglig dokumentation sendes til projektets kontaktperson i Miljøstyrelsen.

Projektregnskabet
Projektregnskabet skal stilles i forhold til det gældende budget både ved rateudbetalinger og ved slutregnskab, og du skal bruge deltagernes faktiske timepris og overheadfaktor (OH). MUDP udbetaler ikke tilskud på grundlag af budgettal. Det afsluttede projektregnskab skal til projekter over 100.000 kr. i tilskud medfølges af en revisorerklæring. Det kan du læse nærmere om i tilsagnsbrevet (projekter fra 2015 og senere), standardvilkår for tilskud (for projekter bevilget før 2015) og revisionsinstruks (som du finder link til i boksen med skemaer). Projektregnskaber skal sende både til projektets kontaktperson i Miljøstyrelsen og til Miljøstyrelsens økonomienhed på regnskab@mst.dk .

Elektronisk faktura Elektronisk faktura på det beløb, der skal udbetales jvf. projektregnskabet, skal sendes til Miljøstyrelsen (EAN nr.: 5798000863019). Læs mere indsendelse af elektronisk faktura på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

NYT fra 2022: Den elektroniske faktura skal vedhæftes det godkendte statusskema og delregnskab.

VIGTIGT for projekter bevilget i 2014 eller senere
Projekter, der er bevilget i 2014 eller senere skal være opmærksom på, at hvis projektet har flere tilskudsmodtagere (det kan man se i tilsagnet), så skal hver tilskudsmodtager indsende hver sin faktura , som vedrører det beløb. , den enkelte tilskudsmodtager skal have i tilskud.

Hovedansøgeren indsender ÉN samlet økonomistatus for projektet (statusskema or slutregnskab med tilhørende revisorerklæringer for hver medansøger ) and en faglig afrapportering (statusskema eller slutrapport).

Det er vigtigt i disse tilfælde at:

 1. statusskema henholdsvis slutregnskab medfølger af en oversigt over, hvad hver ansøger skal have udbetalt (og at det er det samme beløb de hver skriver på deres faktura).
 2. at fakturaer først indsendes, når økonomisk dokumentation (statusskema og / eller projektregnskab) er sendt til Miljøstyrelsen, att .: Økonomienheden (e-mail: regnskab@mst.dk ). 
 3. at alle relevante fakturaer indsendes indenfor den samme uge og med samme forfaldsdato. Der skal være mindst 30 dage fra fakturadato til forfaldsdato.
 4. at alle relevante fakturaer er påført Miljøstyrelsens sagsnummer for projektet. Sagsnumre findes på tilsagnsbrevet. (Fra den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen (MST) blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen. Projekter inden for vand og klima, der har fået tilskud i 2016 eller har både et MST og et SVANA Sagsnummer. I disse tilfælde ønsker Miljøstyrelsen at, begge sagsnumre angives i forbindelse med afregning af projektet). 

Skemaer og relevante links

 • Revisionsinstruks
  Nyeste udgave af Miljøstyrelsens revisionsinstruks for tilskudsprojekter.
 • Standardvilkår af sep. 2014
  For projekter bevilget i 2015 og senere, er der ikke et sæt standardvilkår. Her fremgår alle vilkår af tilsagnsskrivelsen med bilag samt af lov og bekendtgørelse om MUDP.